top of page

Privacy

Deze privacy policy legt uit hoe Slow Beauty Instituut Saforya gegevens gebruikt en beschermt wanneer u deze website bezoekt. Slow Beauty Instituut Saforya de verantwoordelijke voor de verwerking, verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid.


Wat we verzamelen

Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat u om persoonlijke informatie gevraagd wordt (bijvoorbeeld tijdens het boeken van een behandeling). Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor doeleinden dit strikt aansluiten bij de dienstverlening van Slow Beauty Instituut Saforya.

Slow Beauty Instituut Saforya kan de volgende informatie verzamelen:

  • naam

  • contact informatie inclusief email adres

  • demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses

  • andere informatie relevant voor enquêtes en aanbiedingen Slow Beauty Instituut Saforya

Wat we doen met de informatie die we verzamelen

Slow Beauty Instituut Saforya heeft deze informatie nodig om aan uw behoeften te voldoen en een uitstekende service te kunnen aanbieden, in het bijzonder voor de volgende redenen:

  • Het bijhouden van interne logs

  • Het verbeteren van de producten en diensten van Slow Beauty Instituut Saforya

  • Het versturen van nieuwsbrieven en e-mails over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan Slow Beauty Instituut Saforya denkt dat deze interessant voor u kan zijn.

  • Het is mogelijk dat Slow Beauty Instituut Saforya u contacteert voor marketinggerichte doeleinden. Slow Beauty Instituut Saforya kan u contacteren via e-mail, telefoon, fax of per gewone post en kan uw informatie gebruiken om de website zodanig aan te passen zodat hij voldoet aan uw interesses.

Linken naar andere websites

De website Slow Beauty Instituut Saforya kan linken naar andere relevante websites bevatten. Echter, eenmaal u via deze linken naar andere websites bent doorverwezen, hebben wij geen controle meer over de inhoud die u daar te zien krijgt. Daarom kan Slow Beauty Instituut Saforya ook niet verantwoordelijk geacht worden voor de bescherming en privacy van eender welke informatie die u tijdens uw bezoek aan deze websites wenst te delen met deze websites. Elke website die niet het domein http://www.saforya.be bevat, valt buiten deze privacy policy. Het is aangewezen dat u de privacy policy van de desbetreffende websites bekijkt en analyseert.

Uw persoonlijke informatie controleren

U beschikt over recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (bijvoorbeeld kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Slow Beauty Instituut Saforya, Gemeenteplein 18 9090 Melle gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.

U kan kiezen om het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke informatie te blokkeren.

Indien u reeds toestemming gegeven heeft aan Slow Beauty Instituut Saforya voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden en u wilt dit ongedaan maken, kan u daartoe steeds uw verzoek richten tot Slow Beauty Instituut Saforya via het contactformulier op de website http://www.saforya.be

Slow Beauty Instituut Saforya zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen, schenken of verhuren aan derde partijen tenzij Slow Beauty Instituut Saforya hiertoe uw uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen of indien Slow Beauty Instituut Saforya dit ten gevolge van de wetgeving verplicht is.

Indien u denkt dat de informatie die we van u verzamelen incorrect, incompleet of niet pertinent is, kan u uw gegevens via Slow Beauty Instituut Saforya steeds corrigeren mits bewijs van identiteit.

Doorgifte van uw persoonsgegevens en internationale transfer

De hosting van onze website en webshop gebeurt door onze IT-leveranciers. Om onze dienstverlening via onze website en/of webshop te kunnen garanderen, of om u toe te laten om een boeking of reservatie te doen, zullen wij genoodzaakt zijn om uw persoonsgegevens dus met derden te delen. Onze IT-leveranciers staan in voor de loutere verwerking van uw persoonsgegevens, dit volgens onze uitdrukkelijke instructies.

Met deze derden die instaan voor de verwerking en opslag van uw gegevens hebben wij een verwerkingsovereenkomst gesloten, waarbij de veiligheid en integriteit van uw gegevens wordt gewaarborgd. Wij behouden als verantwoordelijke voor de verwerking het zeggenschap over uw gegevens.

Uw gegevens kunnen aldus worden getransfereerd naar, en onderhouden worden op computers/servers van deze derde, die buiten België gelegen zijn, desgevallend zelfs buiten de EER, waar de wetgeving op de gegevensbescherming kan verschillen van degene in uw rechtsgebied. De gegevens opslag in de servers kan gebeuren door onszelf, hetzij door derden-verwerkers, hetzij door gelieerde ondernemingen. In het geval van een internationale transfer buiten de EER, zal de overdracht het voorwerp uitmaken van data transfer agreement met de verwerker in de zin van het Besluit van de Commissie van 5 februari 2010 betreffende modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens aan in derde landen gevestigde verwerkers krachtens Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad.

Uw gegevens zullen vanzelfsprekend niet openbaar gemaakt worden, en onder geen enkel beding zullen uw gegevens worden verhandeld. Bovendien doet de doorgifte van uw gegevens geen afbreuk aan uw rechten uit hoofde van de GDPR, zoals nader in huidige privacyverklaring omschreven. Uw gegevens zullen uiteraard alleen worden gedeeld overeenkomstig onze privacy policy, of op enige andere wijze mits uw uitdrukkelijke toestemming.

Indien noodzakelijk in het kader van de vooropgestelde doeleinden, zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met ons verbonden zijn, of met enige andere van onze commerciële partners.

Bovendien, in het geval dat wij in andere handen overgaan, met inbegrip van door fusie, overname of verkoop van feitelijk al haar activa, dan kunnen uw Persoonsgegevens worden gedeeld met de partijen die bij een dergelijke gebeurtenis betrokken zijn.

Door het overmaken van uw persoonsgegevens en/of beroep te doen op onze diensten, bevestigt u uw toestemming met deze transfer.

Privacy: Tekst
bottom of page